De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Over ons

Missie

Natuurpunt Schijnvallei vzw (NPSV) is een onafhankelijke vereniging die zich inzet voor natuur en biodiversiteit in de volledige Schijnvallei (het ganse stroomgebied van het Groot en het Klein Schijn). Het werkingsgebied valt binnen de driehoek Antwerpen-Ranst-Zoersel. We ijveren voor de bescherming van het leefmilieu, de open ruimte en het landschap in een kader van duurzame ontwikkeling.

Natuurpunt Schijnvallei wil mensen, andere verenigingen, overheden, bedrijven en andere belanghebbenden sensibiliseren en engageren, zodat ze zich meer bewust worden van de natuur rondom hen en de rol die ze kunnen spelen om die te versterken.

Om dit te realiseren zijn we actief rond natuurbeleving, natuureducatie, natuurstudie (inventarisatie en monitoring), natuurbeheer (actief beheren en adviseren) en beleid (vertegenwoordiging in adviesraden/commissies en opvolgen milieudossiers).

Het fundament van de vereniging zijn de vrijwilligers, die in hun passie voor de natuur ondersteund en omkaderd worden. Onze werking vertrekt van respect voor de grote diversiteit aan mensen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Visie

Natuur en biodiversiteit

De bescherming van natuur en biodiversiteit is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Die bescherming is ook opgenomen in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG 15). We maken niet alleen deel uit van de natuur, maar kunnen ook niet zonder haar hulpbronnen. Desondanks blijft de biodiversiteit achteruit gaan en daar wil NPSV mee verandering in brengen. Ook al werken we op regionaal en lokaal niveau, we doen dit steeds in een Vlaams, nationaal en internationaal kader.

Cruciaal voor biodiversiteit zijn niet alleen grote aaneengesloten stukken natuur, maar ook de kleinere tussenliggende natuur- en groengebieden en natuurelementen. Zo’n netwerk biedt meer buffercapaciteit en draagkracht, kan efficiënter worden beheerd en biedt meer ruimte voor spontane processen. We ondersteunen het beheer in de natuurgebieden in ons werkingsgebied en gaan op zoek naar opportuniteiten om die natuurgebieden uit te breiden of te verbinden. Gezien de stedelijke context waarin NPSV opereert, stellen we onze kennis en ervaring ook in belangrijke mate ten dienste van het beheer van terreinen van of in beheer door overheden en openbare besturen. Waar mogelijk geven we vergelijkbaar advies aan particulieren en andere derden over biodiversiteit in de regio.

Natuur- en groengebieden vormen een belangrijk actieterrein, maar in onze verstedelijkte omgeving willen we minstens evenveel aandacht besteden aan natuur op andere, zelfs onverwachte plaatsen, waaronder stadsnatuur en natuur in tuinen, op balkons, op bedrijventerreinen en in landbouwgebied. Meer dan vroeger zien we natuur als een onderdeel van “de” maatschappij. Natuur is niet langer een sector, een keuze, een hobby, maar een onderdeel van het dagelijkse leven.

Naast een belangrijke functie voor natuur sensu stricto, biedt een netwerk van natuur- en groengebieden én natuurelementen óók een kader waarbinnen de mens beter kan leven. Natuur is in onze gejaagde maatschappij en verstedelijkte omgeving een rustpunt, waar iedereen van moet kunnen genieten. Als vereniging hechten we dus veel belang aan ‘natuur voor iedereen’. Dit bereiken we door de door ons mee beheerde natuurgebieden open te stellen voor bezoekers, maar ook door de natuur “dichter bij de voordeur te brengen”. Daartoe inspireren we mensen, andere verenigingen, overheden, bedrijven en andere belanghebbenden om aandacht te hebben voor en uiteindelijk ook zélf nieuwe natuur te realiseren.

We zetten ons in om de kwaliteit van het landschap als onderdeel van de menselijke leefomgeving te verbeteren of te herstellen. De natuur zoals ze zich nu aandient is het resultaat van eeuwenlange wederzijdse beïnvloeding van cultuur (de mens) en natuur. In onze regio is het dan ook zinloos om van natuur “zonder” de mens te gewagen. De historische ontwikkeling van het Antwerpse en Voorkempense landschap is onlosmakelijk gevolg van maatschappelijke evoluties die rechtstreeks zijn verbonden met de ontstaansgeschiedenis van het landschap langs en rond de Schijnvallei. De natuur is hier een onderdeel van het erfgoed.

Wateren, in het bijzonder de Schijns en hun zijbeken, zijn verbindende elementen die meer dan ooit onze aandacht verdienen. Het waterlopensysteem in het Schijnbekken dat historisch gezien het belangrijkste landschapsvormend element was, willen we terug in ere herstellen. We zoeken naar en realiseren meer ruimte voor water als “blauwe ader” tussen natuur- en groengebieden. Naast dit functionele aspect hebben we voldoende aandacht voor de intrinsieke waarde ervan.

Maatschappelijke actor

We zijn ons bewust van onze sociale rol.  We willen de spreekbuis zijn van onze leden voor de bescherming van natuur en biodiversiteit. We willen wegen op het beleid door te investeren in overleg met overheid en andere actoren. We voeren indien nodig actie en zetten - indien overleg en acties falen - juridische middelen in om essentiële natuurwaarden te beschermen.

We willen mensen laten kennis maken met de natuur en haar waarden en hen sensibiliseren om er op een respectvolle manier mee om te gaan. Zo hopen we bij te dragen aan een mentaliteitswijziging waarbij er terug meer ruimte komt voor die natuur.

We werken samen met andere natuurorganisaties aan meer kwaliteitsvolle natuur, maar ook met organisaties en partners buiten de natuursector om ook daar natuurbescherming ingang te doen vinden.

Vereniging

Natuurpunt Schijnvallei steunt op haar vrijwilligers. We bieden hen kansen om zichzelf binnen de vereniging te ontplooien en te laten doorgroeien en geven hiervoor de nodige ondersteuning via secretariaat, werkgroepen en opleidingen. We zetten actief in op verjonging en vernieuwing om de continuïteit van de werking te garanderen. We zorgen voor eigentijds vrijwilligersmanagement waar er onder meer ook plaats is voor tijdelijk en occasioneel vrijwilligerswerk. We streven ernaar om de vrijwilligers niet té zwaar te belasten: het verenigingsleven staat voorop, het moet plezant blijven om bij onze vereniging actief te zijn.

Als vereniging brengen we mensen met een passie of interesse voor de natuur samen. We zetten actief in op een verbreding van het draagvlak (leden en sympathisanten) en hebben daarbij specifiek ook aandacht voor jonge gezinnen en kansengroepen. We zien natuur als een verbindend element over sociale grenzen en culturen heen dat kan aanzetten tot dialoog.

We zijn een belangrijk aanspreekpunt voor natuur en biodiversiteit in onze regio. We stellen onze kennis en expertise ter beschikking van particulieren, overheden, scholen, bedrijven  en andere belanghebbenden.